Partnerzy


Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym podobnym do zastawu. Zbliżona jest też ich funkcja gospodarcza, gdyż oba prawa są formami zabezpieczenia wierzytelności. Różnica między nimi polega przede wszystkim na tym, że zastaw może obciążać tylko rzecz ruchomą, a hipoteka może być ustanowiona jedynie na nieruchomości. Podobnie jak zastaw, hipoteka nie ma samodzielnego bytu prawnego, lecz istnieje tylko tak długo, jak długo istnieje wierzytelność. Wraz z wygaśnięciem wierzytelności gaśnie również hipoteka i właściciel nieruchomości może się domagać wykreślenia jej z księgi wieczystej.

Read the rest of this entry »

Gwarancja jakości

Gwarancja, nazywana przez ustawę gwarancją jakości, jest drugą obok rękojmi instytucją prawną chroniącą interesy nabywcy rzeczy dotkniętej wadami. Od dawna jest stosowana w handlu, zwłaszcza przy sprzedaży maszyn i urządzeń, samochodów, komputerów, zegarków, kamer video, aparatów fotograficznych, sprzętu gospodarstwa domowego itp. Funkcja gwarancji z jednej strony jest podobna do funkcji spełnianej przez rękojmię, gdyż i w jej przypadku chodzi

Read the rest of this entry »

Do końca 1998 r.

Do końca 1998 r. zagadnienia ubezpieczenia społecznego twórców i artystów wy-konawców regulowały w sposób szczególny następujące akty prawne:

– 1) ustawa z 27.9.1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145 ze zm.), zwana dalej ustawą emerytalną,

– 2) rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 29.12.1973 r. w sprawie uznawania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców (Dz.U. z 1974 r. Nr 1, poz. 7), zwane dalej rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki oraz 3) rozporządzenie Rady Ministrów z 17.8.1987 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz.U. Nr 26, poz. 145 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem Rady Ministrów.

Read the rest of this entry »

Decyzja Komisji

Decyzja Komisji, od której nie wniesiono odwołania i która w związku z tym się uprawomocniła, jak również wydana w wyniku odwołania decyzja Ministra Kultury wiąże organ rentowy co do stwierdzenia wystąpienia w danym przypadku okoliczności, warunkujących prawo do świadczeń ubezpieczeniowych.

Do ZUS-u należy bowiem ustalenie, w drodze decyzji, prawa do świadczenia i następnie jego wypłacenie. Jeśli decyzja ZUS-u jest odmowna, przysługują od niej ogólnie przewidziane środki zaskarżenia, a mianowicie, odwołanie do powszechnego sądu cywilnego ubezpieczeń społecznych, którego wyrok może być z kolei zakwestionowany w drodze apelacji.

Read the rest of this entry »

Poza tym występuje jeszcze inny aspekt powiązań

Poza tym występuje jeszcze inny aspekt powiązań między zawieranymi umowami a łączącymi się z nimi podatkami. Otóż urzędnicy organów podatkowych nie powinni zasadniczo ingerować w postanowienia kontraktowe, kreujące przedmiot opodatkowania w postaci obrotu czy dochodu. Klasyfikacja źródeł przedmiotu opodatkowania powinna więc następować zgodnie z intencjami stron umowy.

Read the rest of this entry »

Praktyczne problemy

Praktyczne problemy powstają natomiast przy rozpatrywaniu szczegółów rozliczenia. Chodzi głównie o dwie dyskusyjne kwestie:

– 1) jak ustalić zakres twórczej działalności danego pracownika oraz

– 2) jak przeprowadzić samo rozliczenie, od jakiej części wynagrodzenia pracowniczego.

Ad 1). Pierwsza kwestia dotyczy odpowiedniego udokumentowania faktu działalności twórczej w dokumentacji pracowniczej, na którą składają się umowa o pracę, regulaminy wynagradzania, zakresy obowiązków itp. To, że określona część pracowników jest jednocześnie twórcami lub artystami wykonawcami w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych, powinno znaleźć w powyższych aktach stosowne odzwierciedlenie. Bardzo ważne jest przy tym, aby wszelkie zapisy w tekstach umów o pracę lub innych dokumentach przeprowadzane były za obopólnym porozumieniem stron stosunku pracy. Konieczne jest bowiem zaakceptowanie ich, najlepiej na zasadzie złożenia podpisu, przez zainteresowanego korzystaniem z 50-procentowych odliczeń pracownika.

Read the rest of this entry »

Pięćdziesiąt procent stanowi minimalną granicę

Jeżeli przy tym podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były w jego przypadku wyższe niż wynikające z zastosowania ustawowej normy procentowej, np. wyniosły aż 60% przychodu, koszty uzyskania przyjmuje się wówczas w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (por. art. 22 ust. 10 PDOFizU).

Pięćdziesiąt procent stanowi minimalną granicę, poniżej której zejść nie można, gwarantując tym samym uprawnionym z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych korzystną maksymalną stawkę podatku, płaconego w związku z eksploatacją chronionych dóbr. Podmioty dokonujące wypłaty należności z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również z tytułu „zakupu” tych praw, obowiązane są bowiem jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% należności, pomniejszonej o 50-procentowe koszty uzyskania przychodów (por. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wobec czego wysokość potrącanego z tych należności podatku wynosi jedynie 10% sumy przychodu.

Read the rest of this entry »

Nowe warunki społeczno-gospodarcze

Zarządzanie to proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Efektywne realizowanie funkcji zarządzania wymaga od kierownika umiejętności współdziałania z ludźmi. Zarządza się szkołą majątkiem, funduszami, terenami, na-tomiast ludźmi można tylko kierować. Jak powiedział P. F. Drucker, Pan Bóg nie stworzył ludzi jako „zasobów” dla organizacji. Kierowanie ludźmi obejmować będzie komunikowanie się, motywowanie, wywieranie wpływu, współdziałanie. Jest rzeczą zrozumiałą że kierowanie kimkolwiek, tzn. wywieranie pożądanego wpływu, wiąże się z posiadaniem władzy i autorytetu. Jako źródło władzy wymienia się m.in. kary i lęk przed nimi, nagrody i satysfakcję materialną czy moralną, tradycję, charyzmę, wiedzę i delegację. Autorytet traktowany jest jako emanująca z człowieka siła wewnętrzna oraz zewnętrzna, wynikająca z uprawnień i przywilejów zajmowanego stanowiska. Coraz mniejsze znaczenie tradycji czy charyzmatycznego przywództwa, kary czy lęku przed szefem sprawia, że nagradzanie pożądanych zachowań, delegowanie na pracowników większych uprawnień, a przede wszystkim wiedza i doświadczenie kierownika zyskują na ważności.

Read the rest of this entry »

ISTOTA PRAWA SPADKOWEGO

Prawo spadkowe to zespół przepisów regulujących losy majątku pozostawionego przez zmarłą osobę fizyczną. W szczególności prawo spadkowe reguluje przejście tego majątku, a więc praw i obowiązków majątkowych zmarłego, na inne osoby fizyczne i prawne. Prawo spadkowe stanowi, jak o tym była już mowa, jeden z działów prawa cywilnego. Jego podstawowe przepisy są zawarte w art. 922-1087 kodeksu cywilnego.

Read the rest of this entry »

Aby można było mówić o przychodach z tytułu korzystania

Aby można było mówić o przychodach z tytułu korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, muszą być spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania (por. rozdział II). Po drugie zaś osiągnięty dochód musi być bezpośrednio związany z rozporządzaniem lub korzystaniem z określonych praw własności intelektualnej, stanowić skutek takiego rozporządzenia lub korzystania – w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Read the rest of this entry »

Pojęcie prawa rzeczowego

Prawo rzeczowe to dział prawa cywilnego normujący prawo własności i inne prawa do rzeczy. Przysługujące określonym osobom prawa do rzeczy, które zostaną dalej omówione, nazywamy także prawami rzeczowymi, termin ten jest więc używany zarówno w znaczeniu przedmiotowym (dział prawa cywilnego), jak i podmiotowym (prawa poszczególnych osób do rzeczy). Do praw rzeczowych, które mogą przysługiwać osobom fizycznym i prawnym, a które reguluje omawiany dział prawa cywilnego, zaliczamy:

Read the rest of this entry »

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostaje się w prasie wojewódzkiej i regionalnej (wykaz tytułów), w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego, w szkołach gminy (powiatu) i gmin otaczających nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.

– 2. Termin postępowania konkursowego ustala przewodniczący komisji konkursowej.

Organ prowadzący szkołę w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję konkur-sową, w skład której wchodzą:

Read the rest of this entry »

Nieco inaczej sprawa przedstawia się

Nieco inaczej sprawa przedstawia się, jeżeli chodzi o zakres usługowy przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT. Obrót prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi także w tym obszarze w większości przypadków nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego odnośnie to podatku VAT. Istnieje jednak tutaj od niedawna jeden ważny, z praktycznego punktu widzenia, wyjątek.

Read the rest of this entry »

KSIĘGI WIECZYSTE

Księgi wieczyste (zwane dawniej także księgami hipotecznymi i gruntowymi) są instytucją prawa rzeczowego odgrywającą bardzo istotną rolę przy określaniu stanu prawnego nieruchomości, a przede wszystkim stosunków związanych

z własnością nieruchomości. Stanowią one, ujmując rzecz w znacznym uproszczeniu, rodzaj urzędowego dokumentu (w postaci księgi), w którym ujawnia się właściciela nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe i inne prawa obciążające nieruchomość, prawa przysługujące każdorazowemu właścicielowi nieruchomości, umowy sprzedaży i inne czynności prawne, których przedmiotem była dana nieruchomość – jednym słowem wszystko to, co składa się na prawny obraz danej nieruchomości, jej stan prawny. Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy.

Read the rest of this entry »