Przychodem ze sprzedaży nośników jest

2017-08-11 Prawo  No comments

Przychodem ze sprzedaży nośników jest wartość wyrażona w cenie umowy sprzedaży, pomniejszona o koszty transakcji, chyba że cena ta znacznie odbiega od wartości rynkowej nośnika, która wówczas stanowi podstawę ustalenia przychodu.

Jeżeli chodzi o handel nośnikami, prowadzony w warunkach działalności gospo-darczej, to należy stosować w tym przypadku ogólne rozwiązania opodatkowania takiej działalności podatkami dochodowymi (np. co do możliwości skorzystania z ryczałtowych form opodatkowania itd.).

Read More

Przy takim proporcjonalnym obniżeniu opłaty

2017-08-09 Prawo  No comments

Przy takim proporcjonalnym obniżeniu opłaty nie bierze się pod uwagę utworów, składających się na szatę graficzną wydania, a w szczególności ilustracji, obwolut, okładek i układu, chyba że utwoiy te mają charakter równorzędny, np. w książkach ilustrowanych dla dzieci czy albumach.

Z drugiej strony, opłaty wnosi się od wydań publikowanych na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej. Na pojęcie publikacji składają się dwa elementy:

Read More

Prawo pierwokupu

2017-08-08 Prawo  No comments

Prawo pierwokupu polega na tym, że na podstawie ustawy lub zawartej wcześniej umowy określonej osobie przysługuje pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona ją sprzedawała osobie trzeciej.

Z prawa pierwokupu uprawniony może zrobić użytek gdy się dowie o zawartej przez właściciela umowie sprzedaży z osobą trzecią. Do wykonania pierwokupu potrzebne jest jedynie złożenie odpowiedniego oświadczenia zobowiązanemu i wówczas następuje upadek zawartej umowy, a rzecz przechodzi na własność uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu.

Read More

Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

2017-08-07 Prawo  No comments

– 1. Określa regulamin wysokości stawek i warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłat nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (art. 30, ust. 6 Kn.)

– 2. Ustala zasady rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustala zasady udzielania zniżek dyrektorom i innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze lub zwalnia ich z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, ustala obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w tabeli art. 42, ust. 3 Kn. (art. 42 Kn.)

Read More

Podatnik zobowiązany jest

2017-07-24 Prawo  No comments

Podatnik zobowiązany jest ustalić stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów umorzeniowych. Podmiotowi uprawnionemu do dokonywania odpisów pozostawiona została więc tutaj duża swoboda.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, jeżeli chodzi o prawa autorskie i prawa pokrewne oraz licencje z ich zakresu, w równych ratach co miesiąc – począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym daną wartość przyjęto do używania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym daną wartość zbyto.

Read More

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2017-07-24 Prawo  No comments

Artykuł 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959) stanowi, iż podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Nie ulega więc wątpliwości, iż majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne mieszczą się w kategorii praw majątkowych, których sprzedaż jest obciążona powyższym podatkiem. Sprzedaż praw autorskich i praw pokrewnych to nic innego, jak zawieranie umów rozporządzających. Natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy licencyjne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Read More

Osoby fizyczne

2017-07-18 Prawo  No comments

Do praw względnych należą wierzytelności, bowiem wierzyciel może domagać się świadczenia tylko od dłużnika, a nie od innej osoby, na przykad sprzedawca może żądać zapłaty za towar jedynie od kupującego.

Korelatem praw podmiotowych względnych jest obowiązek określonego zachowania się, które polega bądź na działaniu, bądź na zaniechaniu działania. Prawa podmiotowe dzielą się także na: 1) majątkowe i niemajątkowe,

– przenoszalne i

Read More

Organami wykonawczymi JST są

2017-07-18 Prawo  No comments

Organami wykonawczymi JST są zarządy w powiatach i województwach oraz wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci) miast w gminach (miastach). Zarządy działają kolegialnie, ich przewodniczącymi są starostowie w powiatach i marszałkowie w województwach. Rada powiatu (sejmik wojewódzki) wybiera starostę (marszałka województwa) bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, a jego zastępców i innych członków zarządu na wniosek starosty (marszałka) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Read More

Opodatkowanie praw podatkami dochodowymi

2017-07-18 Prawo  No comments

Opodatkowanie dochodu z majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, które mogą być podmiotami wyłącznie uprawnionymi z tytułu tych praw. Dlatego też rozpatrując problematykę podatkową w kontekście prawa autorskiego i praw pokrewnych pod uwagę brać należy dwie ustawy, regulujące opodatkowanie dochodów:

Read More

Opodatkowanie dochodów twórców i artystów wykonawców

2017-07-17 Prawo  No comments

Przychody z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych stanowią jedno ze źródeł przychodów, stanowiąc przychody z praw majątkowych, w ustawie o podatku do-chodowym od osób fizycznych klasyfikowane razem z przychodami z kapitałów pie-niężnych (por. art. 10 ust. 1 pkt 7 PDOFizU). Konstrukcja źródła przychodów jest istotna z dwóch względów:

Read More

Odszkodowanie za szkodę

2017-07-10 Prawo  No comments

W niektórych przypadkach przepisy przewidują odstępstwo od wymienionej zasady. Na przykład hotel odpowiada za szkody, jakich doznał gość korzystający z jego usług wskutek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, tylko do wysokości stokrotnej należności za zajmowany pokój za jedną dobę. Podobnie przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek

Read More

Mieszkańcy gminy

2017-07-10 Prawo  No comments

O ustroju jednostki samorządu terytorialnego (JST) stanowi jej statut. Realizuje ona zadania określone w ustawach, mające przede wszystkim na celu zaspokajanie potrzeb wspólnoty. Są to tak zwane zadania własne samorządu. Dotyczą m.in.: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu i dróg publicznych, kultury i kultury fizycznej, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobo- ciu, promocji i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawy mogą też nakładać na jednostki samorządów terytorialnych obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

Read More

Kryterium zdolności

2017-07-10 Prawo  No comments

Kryterium zdolności do gospodarczego wykorzystania ma dwa aspekty. Z jednej strony, prawo lub licencja mogą być wykorzystywane przez samego podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Z długiej zaś strony, określony składnik majątku nie przestanie być traktowany jako wartość niematerialna lub prawna, mimo iż oddany zostanie przez podatnika innemu podmiotowi do używania na podstawie umowy dzierżawy, umowy licencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.

Read More

Karta nauczyciela, to

2017-07-07 Prawo  No comments

– 1. Zakładanie i prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół, przedszkoli i innych placówek, w tym jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (art. 5, ust. 2 i 9 USO)

– 2. Zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat prawa do rocznego przygotowania przed-szkolnego w ramach tzw. roku zerowego (art. 14, ust. 3 i 4 USO – rada gminy)

– 3. Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół publicznych podstawowych i gimnazjów bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, jeżeli ich droga do szkoły przekracza 3 km dla klas I-IV i 4 km dla klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjów lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (art. 17, ust. 1-3 USO). Gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicz-nych szkół podstawowych i gimnazjów, i to bez względu na odległość szkoły od miejsca zamieszkania ucznia (art. 17, ust. 3a USO)

Read More