Partnerzy

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Artykuł 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959) stanowi, iż podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Nie ulega więc wątpliwości, iż majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne mieszczą się w kategorii praw majątkowych, których sprzedaż jest obciążona powyższym podatkiem. Sprzedaż praw autorskich i praw pokrewnych to nic innego, jak zawieranie umów rozporządzających. Natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy licencyjne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Obecnie stawka podatku od sprzedaży i zamiany, czyli przeniesienia praw autorskich lub praw pokrewnych, wynosi 1 % (por. art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Podstawą obliczenia tego podatku jest cena sprzedaży, a przy zamianie – wartość tego z zamienianych praw, od którego przypada wyższy podatek.

Specyfiką tego podatku jest to, iż obowiązek jego uiszczenia ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. Jest to istotne z punktu widzenia podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, gdyż zasada powyższa oznacza, że w braku odmiennego porozumienia między stronami każda z nich będzie mogła zostać zmuszona do uiszczenia całego podatku. Wynika stąd praktyczny wniosek, aby przy zawieraniu umów, których przedmiotem jest przenoszenie praw autorskich lub praw pokrewnych, sprawa ponoszenia ciężaru podatku od czynności cywilnoprawnych była wyraźnie regulowana w celu uniknięcia ewentualnych sporów.

Leave a Reply