Partnerzy

Posts Tagged ‘sąd’

Podział prawa cywilnego

Złożony charakter prawa cywilnego, bogactwo norm w nim zgromadzonych oraz waga stosunków przez nie regulowanych dyktują potrzebę wewnętrznego usys-tematyzowania tej gałęzi prawa. Według przyjętego podziału na prawo cywilne składają się:

– część ogólna,

– prawo rzeczowe,

– prawo zobowiązaniowe,

– prawo spadkowe.

Część ogólna zawiera te normy, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czynności prawne, przedawnienie itd.). Przepisy części ogólnej zawarte są w księdze I kodeksu cywilnego.

Read the rest of this entry »