Prawo autorskie w Poznaniu

2017-10-20 Prawo  No comments

Prawo autorskie w Poznaniu to prawo do napisanych tekstów, skomponowanej muzyki, rzeźb i malarstwa. Dzieło wykonane przez artystę jest jego własnością. Niejedna osoba chce cieszyć się prawem do własnych tekstów, nie chce, aby ktoś je kradł i używał ich bezkarnie jak swojej własności. Czasami można zrzec się praw autorskich do tekstów, bo to bardzo ważne wyrzeczenie danej osoby. Jest to ważne, bo nie każdy chce przekazać prawa autorskie do tekstu osobom trzecim, które będą mogły zmieniać teksty do woli. Niejedna osoba pracuje solidnie, starannie i dąży do tego, aby prawo autorskie było jego niezaprzeczalną własnością. To bardzo ważna sprawa. Nie ma nic lepszego niż skuteczne prawo autorskie. Należy zgłębić i przestrzegać takiego prawa, bo to bezcenna wartość dla niejednej osoby...

Read More

Spadek w Poznaniu, czyli wzbogać się

2017-10-16 Prawo  No comments

Wszyscy rodzimy się, wszyscy umieramy. Niektóre osoby walczą o spadek i otrzymują go. Inne walczyć nie muszą, bo spadek przypada im w udziale. Spadek w Poznaniu to ważna sprawa dla niejednego człowieka. Dobrej klasy spadek to na pewno podstawa, a klienci walczą o jego zdobycie. Dzisiaj można spokojnie postarać się o uzyskanie takiego spadku szybko, celowo, bez najmniejszych problemów. Spadek może przybrać różną formę: mogą to być pieniądze, może to być samochód, dom, cenne wyroby, kolekcja dzieł sztuki, biżuteria. Spadkiem może być wszystko. Także długi mogą przypaść w udziale. Dlatego nie każdy spadek w Poznaniu trzeba przyjąć. Niektóre spadki należy koniecznie odrzucić, bo są one kłopotliwe i nie mają dobrego wymiaru. Dzisiaj spadek to sprawa bezcenna, ważna, mająca znaczenie...

Read More

Notariusz w Gdańsku to specjalista od ksiąg

2017-10-16 Prawo  No comments

Notariusz w Gdańsku jest specjalistą od ksiąg. Wydaje dokumenty, przygotowuje akty notarialne, pomaga klientom. Klienci kupujący i sprzedający mieszkania muszą spisywać akty notarialne. I specjalista pomaga im w takich działaniach. Jego praca ma znaczenie i jest dobrze oceniana. Na pewno warto takiego specjalistę znaleźć i poprosićDz go o bezcenną pomoc. Dobrej klasy działanie jest bezcenne. Notariuszy w Gdańsku nie brakuje. Jest ich bardzo wiele, pomagają oni w każdej sprawie, wystawiają dokumenty w zamian za opłaty wynikające z taryfikatora. Bezcenne działanie notariusza to na pewno podstawa. Warto takiego specjalistę znaleźć i cieszyć się jego wsparciem...

Read More

Kancelaria prawna w Zielonej Górze

2017-10-14 Prawo  No comments

Kancelaria prawna w Zielonej Górze obsługuje klientów z tego miasta oraz całego regionu, świadczy także pomoc klientom z innych rejonów Polski, każdy może ją poprosić o pomoc i wsparcie. Oferuje im pomoc prawną, pracuje na ich rzecz, określa dla nich preferencyjne stawki finansowe, rabatuje współpracę tak, jak tylko można. Na pewno nie zostawia ich samym sobie, lecz sprawia, że klienci czują się dowartościowani i mogą podejmować działania na rzecz klientów. Dzisiaj klienci chętnie podejmują współpracę z profesjonalną kancelarią prawną w Zielonej Górze. Niejeden radca potrzebuje wsparcia oraz pomocy, a jego praca ma bezcenny wymiar. Na pewno trzeba o tym zawsze pamiętać. Klienci chętnie zlecają obsługę prawną tym, którzy mają wiedzą i doświadczenie...

Read More

Notariusz we Wrocławiu – specjalista i ekspert

2017-10-13 Prawo  No comments

Notariusz we Wrocławiu jest profesjonalistą. Jego praca to prawdziwy skarb. Klienci szukają dobrego notariusza, potrzebują jego wsparcia. Na pewno solidny notariusz zasługuje na wsparcie i pomoc. Gdyby nie taki specjalista to niewiele osób cieszyłoby się ciekawą oraz inspirującą pracą. Dzięki wsparciu dobrego notarisuza pracę znajdują młodzi adwokaci, którzy zatrudnienia wyjątkowo potrzebują. Mają wówczas wiele do zdziałania oraz zaoferowania. Na pewno warto o notariusza zadbać, bo jego praca jest bezcenna. Notariuszy przybywa z roku na rok, ten zawód należy bowiem do grupy zawodów uwolnionych, ma o wiele więcej do zaoferowania pracownikom, a praca należy do elitarnych, ciekawych i dobrze opłacanych. Dobrej klasy ekspert jest osobą zatrudnianą i dobrze opłacaną...

Read More

Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Chełmie

2017-10-08 Prawo  No comments

W Chełmie działa wysokiej klasy specjalista, czyli komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Chełmie, osoba o kwalifikacjach i wiedzy. On wie jak prowadzić postępowania komornicze nie przynosząc szkody nikomu. Komornik nie jest wrogiem, on pomaga wielu osobom spłacić długi oraz powrócić do normy. Jego praca jest na pewno ważna, ma sens oraz cel. Niejedna osoba pracuje w takim zawodzie, bo chce dobrze zarabiać. Komornik może liczyć na 5000 złotych lub więcej. Jego praca jest bezcenna, a jego działanie ma wartość i sens. Komornik nie jest wampirem, nie wysysa krwi z dłużników, on pomaga im wyjść z długów oraz problemów, sprawia, że osiągają równowagę finansową oraz odpowiednią stabilizację...

Read More

Umowy prawne to podstawa

2017-10-02 Prawo  No comments

Żyjemy w świecie umów – są umowy cywilne, spółek, kontrakty różnego rodzaju. Każdy z nas jakąś umowę podpisuje – może to być umowa na prowadzenie konta bankowego, umowa o pracę, umowa wynajmu mieszkania, umowa klienta z adwokatem, umowa kupna-sprzedaży. Prawo zawsze dotknie każdego człowieka. Nie ma możliwości unikania działań prawnych. Niejedna osoba dba o podpisanie takiej umowy i jest z niej zadowolona. Umowa nie może zawierać klauzul abuzywnych, czyli szkodliwych dla jednej ze stron. Takie klauzule są kłopotliwe, mają złe działanie, nie wolno ich umieszczać. Klient powinien skonsultować umowę z prawnikiem, który określi jej prawidłowość. Dzisiaj klienci zwracają baczną uwagę na prawidłowość umów, bo to dla nich ważna sprawa. Nie pozwalają sobie na nadmierne zobowiązania...

Read More

Zawarte w TRIPS-ie wymogi

2017-09-25 Prawo  No comments

Zawarte w TRIPS-ie wymogi co do zasad kontroli granicznej, mającej za zadanie chronić własność intelektualną, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, Polska uwzględniła w regulacji nowego prawa celnego (por. art. 2 § 3 oraz art. 57 ustawy z 9.1.1997 r. Kodeks celny, Dz.U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych. Podstawowe znaczenie ma w tej materii rozporządzenie Rady Ministrów z 2.2.1999 r. w sprawie sposobu i tiybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej (Dz.U. Nr 16, poz. 141), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Read More

Zebrania Rady Rodziców

2017-09-24 Prawo  No comments

Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.

Porządek zebrania może być rozszerzony o propozycje zgłaszane przez dyrektora Szkoły i członków Rady.

– 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

– 2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów (bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów przeciwnych i wstrzymujących się).

Read More

Znalezienie

2017-09-23 Prawo  No comments

Znalazca rzeczy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym właściciela. Gdy nie wie, kto jest właścicielem, ma obowiązek zawiadomić odpowiedni organ terenowy. Jeżeli rzeczami znalezionymi są pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, znalazca ma obowiązek niezwłocznie oddać je na przechowanie właściwemu organowi. Inne rzeczy powinien oddać tylko na żądanie organu.

Read More

W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów

2017-09-21 Prawo  No comments

W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.

Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

Read More

W przypadku części umów

2017-09-18 Prawo  No comments

W przypadku części umów (por. np. art. 12 ust. 1 umowy z Republiką Austrii) problem podwójnego opodatkowania w stosunku do opłat licencyjnych został wyeliminowany przez wyraźne stwierdzenie, iż opłaty te mogą być opodatkowane tylko w państwie, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba osoby otrzymującej należności licencyjne.

Z reguły jednak umowy dwustronne dopuszczają możliwość jednoczesnego opo-datkowania opłat licencyjnych z tytułu praw autorskich w obu państwach: 1) państwie pochodzenia opłat licencyjnych oraz 2) państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika (por. np. art. 12 ust. 2 umowy z Królestwem Belgii).

Read More

W polskich wewnętrznych uregulowaniach podatkowych

2017-09-16 Prawo  No comments

W polskich wewnętrznych uregulowaniach podatkowych, ich styk ze sferą prawa autorskiego i praw pokrewnych przedstawiony jest w rozbiciu na dwie części:

– 1) poświęconą opodatkowaniu praw majątkowych oraz

– 2) omawiającą opodatkowanie nośników przedmiotów tych praw, czyli egzemplarzy utworów i dóbr chronionych prawami pokrewnymi. Dwupodział ten nie dotyczy prezentacji zagadnień amortyzacji podatkowej, która specyfikę wykazuje jedynie w zakresie praw, traktowanych jako wartości niematerialne i prawne.

Read More

W interesie wnioskodawcy

2017-09-14 Prawo  No comments

W interesie wnioskodawcy leży też, aby przed uzyskaniem zarządzenia zwrócił się do organu celnego o wydanie mu próbek zatrzymanych towarów w celu przeprowadzenia badań, zmierzających do ustalenia, czy są one towarami pirackimi, jak również dostarczyć temu organowi jak najwięcej informacji, związanych z rozpatrywanym przypadkiem.

W razie trudności z szybkim uzyskaniem zarządzenia tymczasowego, podmiot zainteresowany może poza tym złożyć do organu celnego wniosek o przedłużenie terminu zatrzymania towarów o dalsze 10 dni. Wniosek taki musi zostać umotywowany i dotyczy tylko przypadków, gdy brak zarządzenia wynika z nierozpatrzenia przez sąd w przepisanym czasie sprawy o jego wydanie, nie zaś z winy zainteresowanego, który np. zbyt późno zwrócił się do sądu o wydanie zarządzenia.

Read More