W przypadku części umów

W przypadku części umów (por. np. art. 12 ust. 1 umowy z Republiką Austrii) problem podwójnego opodatkowania w stosunku do opłat licencyjnych został wyeliminowany przez wyraźne stwierdzenie, iż opłaty te mogą być opodatkowane tylko w państwie, na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba osoby otrzymującej należności licencyjne.

Z reguły jednak umowy dwustronne dopuszczają możliwość jednoczesnego opo-datkowania opłat licencyjnych z tytułu praw autorskich w obu państwach: 1) państwie pochodzenia opłat licencyjnych oraz 2) państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika (por. np. art. 12 ust. 2 umowy z Królestwem Belgii).

Leave a Reply