prawo tagged posts

Spółdzielcze prawa do lokali i domów

2017-08-18 Prawo  No comments

– własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

– spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

– prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Treść tych praw, poza ogólnym przepisem (art. 244 k.c.), uregulowana jest nie w kodeksie cywilnym, lecz w prawie spółdzielczym. Dla lokali i domów, których dotyczą wymienione ograniczone prawa rzeczowe, mogą być prowadzone odrębne księgi wieczyste. W razie przekształcenia się ograniczonego prawa rzeczowego w prawo odrębnej własności lokalu lub domu, księga wieczysta staje się księgą wieczystą nieruchomości. Spółdzielcze prawa do lokali i domów mogą być obciążone hipoteką dla zabezpieczenia wierzytelności, np. udzielonego kredytu bankowego.

Read More

Podział prawa cywilnego

2012-12-15 Prawo  No comments

Złożony charakter prawa cywilnego, bogactwo norm w nim zgromadzonych oraz waga stosunków przez nie regulowanych dyktują potrzebę wewnętrznego usys-tematyzowania tej gałęzi prawa. Według przyjętego podziału na prawo cywilne składają się:

– część ogólna,

– prawo rzeczowe,

– prawo zobowiązaniowe,

– prawo spadkowe.

Część ogólna zawiera te normy, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czynności prawne, przedawnienie itd.). Przepisy części ogólnej zawarte są w księdze I kodeksu cywilnego.

Read More

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi

2012-10-15 Prawo  No comments

Na sprzedawcy ciąży szczególny rodzaj odpowiedzialności wobec kupującego. Jest to odpowiedzialność za jakość i stan prawny sprzedanej rzeczy. Kodeks cywilny nazywa ją rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest instytucją ustawową, stanowiącą automatyczną konsekwencję umowy sprzedaży, jeżeli strony nie umieściły w umowie specjalnych postanowień. Stronom bowiem wolno w umowie odpowiedzialność z tytułu rękojmi, przewidzianą w art. 556-576 k.c., wyłączyć, ograniczyć lub rozszerzyć. Jednakże ich swoboda napotyka w tej mierze na ograniczenia ustawowe. W szczególności niedopuszczalne jest ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowach z udziałem konsumentów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Nieważne jest również wyłączenie lub ograniczenie rękojmi, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę rzeczy.

Read More