Zagadnienie wad prawnych

Na przykład wady nietrwałych warzyw i owoców, świeżych grzybów można reklamować tylko tego samego dnia wady mięsa, drobiu, wędlin nietrwałych i półtrwałych, ryb, masła, serów, jaj, pieczywa, ziemniaków – najpóźniej następnego dnia po ich wydaniu wady artykułów żywnościowych nie wymienionych w rozporządzeniu można reklamować w ciągu 30 dni po ich wydaniu, chyba że termin przydatności do spożycia oznaczony na opakowaniu upływa wcześniej.

Zgłoszenie roszczeń i ewentualne skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić w ciągu roku od dnia wydania rzeczy. W odniesieniu do wad budynku termin ten wynosi trzy lata. Jak widać należy odróżnić dwie sprawy: zawiadomienie sprzedawcy o ujawnieniu wady, co powinno nastąpić w terminie miesięcznym, oraz sformułowanie pod adresem sprzedawcy konkretnego żądania (wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i ewentualne wytoczenie powództwa, na co kupujący ma cały rok. Należy jednak zwrócić uwagę, że termin roczny biegnie od wydania rzeczy, a nie od wykrycia wady.

Krótkiego omówienia wymaga jeszcze zagadnienie wad prawnych. Z wadą prawną mamy do czynienia, gdy przedmiot sprzedaży stanowi własność osoby trzeciej, albo jest obciążony prawem osoby trzeciej. W praktyce z wadami prawnymi spotykamy się stosunkowo rzadko, najczęściej przy różnego rodzaju oszustwach (sprzedaż rzeczy skradzionej lub przywłaszczonej, sprzedaż rzeczy, na której ciąży ustawowe prawo zastawu – bez ujawnienia tych okoliczności kupującemu). Kupującemu w przypadku wad prawnych przysługują w zasadzie te same uprawnienia, co w przypadku wad fizycznych. Specjalne przepisy zawarte są w art. 573 – 576 k.c.

Leave a Reply