Partnerzy


Warto zwrócić jeszcze uwagę na

Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden porównawczy aspekt rozpatrywanego za-gadnienia. Otóż działalność uprawniająca do świadczeń ubezpieczeniowych to za-sadniczo albo działalność odznaczająca się artyzmem, charakterystycznym dla po-szczególnych dziedzin sztuki (w przypadku działalności twórczej), albo działalność zawodowa (fachowa), wymagająca posiadania odpowiednich kwalifikacji (w przypadku działalności artystycznej). Jest to sytuacja odmienna niż w przypadku dzieł chronionych prawami autorskimi lub prawami wykonawczymi, odnośnie do których wartość i okoliczności faktyczne powstania danego dobra niematerialnego nie mają żadnego znaczenia.

Poza tym działalność brana pod uwagę w sprawach emerytalno-rentowych odznaczać się powinna pewną permanencją i długotrwałością, stanowiąc źródło utrzymania ubezpieczającej się osoby. Twórcą zaś lub artystą wykonawcą można zostać ograniczając się do stworzenia nawet jednego tylko, nie przynoszącego żadnych dochodów dzieła, kwalifikowanego jako utwór lub artystyczne wykonanie.

Leave a Reply