Partnerzy

Posts Tagged ‘kodeks’

Spółdzielcze prawa do lokali i domów

– własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

– spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

– prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Treść tych praw, poza ogólnym przepisem (art. 244 k.c.), uregulowana jest nie w kodeksie cywilnym, lecz w prawie spółdzielczym. Dla lokali i domów, których dotyczą wymienione ograniczone prawa rzeczowe, mogą być prowadzone odrębne księgi wieczyste. W razie przekształcenia się ograniczonego prawa rzeczowego w prawo odrębnej własności lokalu lub domu, księga wieczysta staje się księgą wieczystą nieruchomości. Spółdzielcze prawa do lokali i domów mogą być obciążone hipoteką dla zabezpieczenia wierzytelności, np. udzielonego kredytu bankowego.

Read the rest of this entry »

Podział prawa cywilnego

Złożony charakter prawa cywilnego, bogactwo norm w nim zgromadzonych oraz waga stosunków przez nie regulowanych dyktują potrzebę wewnętrznego usys-tematyzowania tej gałęzi prawa. Według przyjętego podziału na prawo cywilne składają się:

– część ogólna,

– prawo rzeczowe,

– prawo zobowiązaniowe,

– prawo spadkowe.

Część ogólna zawiera te normy, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czynności prawne, przedawnienie itd.). Przepisy części ogólnej zawarte są w księdze I kodeksu cywilnego.

Read the rest of this entry »