Zebrania Rady Rodziców

Zebrania Rady Rodziców przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Prezydium Rady.

Porządek zebrania może być rozszerzony o propozycje zgłaszane przez dyrektora Szkoły i członków Rady.

– 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

– 2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów (bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów przeciwnych i wstrzymujących się).

– 3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.

– 4. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

Leave a Reply