PAPIERY WARTOŚCIOWE

We współczesnym obrocie prawnym, zwłaszcza w obrocie towarowym między wielkimi przedsiębiorstwami w handlu międzynarodowym, transporcie morskim itp. papiery wartościowe odgrywają olbrzymią rolę.

Papierami wartościowymi nazywamy dokumenty stwierdzające istnienie pewnych praw i wyposażone w taki przywilej, że realizacja praw w nich wymienionych możliwa jest wyłącznie na podstawie przedłożenia lub zwrotu takich dokumentów . Osoba będąca w posiadaniu papieru wartościowego korzysta z domniemania, że przysługuje jej prawo stwierdzone dokumentem.

Z punktu widzenia sposobu przenoszenia praw wynikających z papierów wartościowych dzielimy je na: a) papiery imienne, legitymujące wymienioną w dokumencie osobę prawa wynikające z takich papierów wartościowych przenosi się w drodze przelewu połączonego z wydaniem dokumentu b) papiery nazlecenie, legitymujące osoby wymienione imiennie lub osoby, na które prawa zostaną przeniesione w drodze indosu c) papiery na okaziciela, legitymujące każdego posiadacza prawa z takich dokumentów przenosi się przez zwykłe wręczenie.

Podstawową rolę w obrocie gospodarczym odgrywają papiery wartościowe na okaziciela. Są nimi zazwyczaj akcje, obligacje, bankowe bony depozytowe i in. Ogólne przepisy dotyczące papierów wartościowych zawiera kodeks cywilny (art. 9216-92116). Niektóre rodzaje papierów wartościowych uregulowane są przepisami szczególnymi (weksle, czeki, konosamenty). Odrębna regulacja obejmuje tzw. publiczny obrót papierami wartościowymi. Problematyka papierów wartościowych stanowi w zasadzie przedmiot prawa gospodarczego. W tym miejscu omówione zostaną krótko tylko weksle i czeki.

Leave a Reply