W interesie wnioskodawcy

W interesie wnioskodawcy leży też, aby przed uzyskaniem zarządzenia zwrócił się do organu celnego o wydanie mu próbek zatrzymanych towarów w celu przeprowadzenia badań, zmierzających do ustalenia, czy są one towarami pirackimi, jak również dostarczyć temu organowi jak najwięcej informacji, związanych z rozpatrywanym przypadkiem.

W razie trudności z szybkim uzyskaniem zarządzenia tymczasowego, podmiot zainteresowany może poza tym złożyć do organu celnego wniosek o przedłużenie terminu zatrzymania towarów o dalsze 10 dni. Wniosek taki musi zostać umotywowany i dotyczy tylko przypadków, gdy brak zarządzenia wynika z nierozpatrzenia przez sąd w przepisanym czasie sprawy o jego wydanie, nie zaś z winy zainteresowanego, który np. zbyt późno zwrócił się do sądu o wydanie zarządzenia.

Leave a Reply