Partnerzy

Znalezienie

Znalazca rzeczy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym właściciela. Gdy nie wie, kto jest właścicielem, ma obowiązek zawiadomić odpowiedni organ terenowy. Jeżeli rzeczami znalezionymi są pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, znalazca ma obowiązek niezwłocznie oddać je na przechowanie właściwemu organowi. Inne rzeczy powinien oddać tylko na żądanie organu.

Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności i rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną przechodzą na własność państwa, jeżeli nie zostaną odebrane przez osobę uprawnioną w ciągu roku od wezwania, a w razie niemożności wezwania, w ciągu dwóch lat od znalezienia. Inne rzeczy po upływie tych samych terminów stają się własnością znalazcy. Jest to jednak uzależnione od wypełnienia przez znalazcę ciążącego na nim obowiązku zawiadomienia właściciela lub właściwego organu.

Znalazca, który wypełnił ciążące na nim obowiązki, może żądać znaleźnego. Wysokość znaleźnego wynosi 10% wartości rzeczy. Żądanie znaleźnego powinno być zgłoszone najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej (bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego organu). Koszty znaleźnego ponosi osoba uprawniona do odbioru, a jeżeli rzecz przeszła na własność państwa – państwo.

Przedstawione zasady nie mają zastosowania do rzeczy znalezionych w budynkach publicznych oraz w wagonach kolejowych, na statkach i w innych środkach transportu publicznego. W tych przypadkach znalazca powinien oddać rzecz zarządcy budynku lub środka transportu. Znalazcy nie przysługuje znaleźne.

Leave a Reply