Partnerzy
Zmiany na rynku pracy -link

Podatnik zobowiązany jest

Podatnik zobowiązany jest ustalić stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów umorzeniowych. Podmiotowi uprawnionemu do dokonywania odpisów pozostawiona została więc tutaj duża swoboda.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, jeżeli chodzi o prawa autorskie i prawa pokrewne oraz licencje z ich zakresu, w równych ratach co miesiąc – począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym daną wartość przyjęto do używania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym daną wartość zbyto.

Miesięczny tiyb rozliczania odpisów obowiązuje jednak bezwzględnie tylko po-datników prowadzących rachunkowość w formie ksiąg handlowych. Pozostali podatnicy mogą bowiem dokonywać odpisów umorzeniowych w równych ratach kwartalnych lub jednorazowo na koniec roku podatkowego, co stanowi dla nich niewątpliwie ewidentne ułatwienie.

Leave a Reply