Partnerzy


Tryb dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów rachunkowości po-datkowej jest tzw. wartość początkowa. Zasada ustalania wartości początkowej odnośnie do praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej, została sformułowana wspólnie dla praw wyłącznych oraz praw licencyjnych. Wartość początkową tych praw stanowi cena ich nabycia. Ceną nabycia prawa jest, podobnie jak w przy- padku środków trwałych, kwota należna odpowiednio sprzedającemu lub licencjodawcy.

Zarówno w przypadku umów rozporządzających, jak i licencyjnych – jeśli stawka wynagrodzenia, w tym opłat licencyjnych, uzależniona jest od wysokości przychodów z tytułu eksploatacji danego prawa bezwzględnego lub licencyjnego

– przy ustalaniu wartości początkowej danego prawa nie uwzględnia się tej niestałej części jego ceny nabycia (por. np. art. 22g ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Leave a Reply