Partnerzy


Przychodem ze sprzedaży nośników jest

Przychodem ze sprzedaży nośników jest wartość wyrażona w cenie umowy sprzedaży, pomniejszona o koszty transakcji, chyba że cena ta znacznie odbiega od wartości rynkowej nośnika, która wówczas stanowi podstawę ustalenia przychodu.

Jeżeli chodzi o handel nośnikami, prowadzony w warunkach działalności gospo-darczej, to należy stosować w tym przypadku ogólne rozwiązania opodatkowania takiej działalności podatkami dochodowymi (np. co do możliwości skorzystania z ryczałtowych form opodatkowania itd.).

Leave a Reply