Partnerzy

Osoby fizyczne

Do praw względnych należą wierzytelności, bowiem wierzyciel może domagać się świadczenia tylko od dłużnika, a nie od innej osoby, na przykad sprzedawca może żądać zapłaty za towar jedynie od kupującego.

Korelatem praw podmiotowych względnych jest obowiązek określonego zachowania się, które polega bądź na działaniu, bądź na zaniechaniu działania. Prawa podmiotowe dzielą się także na: 1) majątkowe i niemajątkowe,

– przenoszalne i nieprzenoszalne.

OSOBY FIZYCZNE

Tradycyjnie wzorem prawa rzymskiego odróżnia się dwa rodzaje podmiotów prawa cywilnego: osoby fizyczne i osoby prawne. Jednak podział ten od dawna budził zastrzeżenia , uważano bowiem, że nie obejmuje wszystkich jednostek, które w rzeczywistości biorą udział w obrocie prawnym. W wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego charakter podmiotów prawa cywilnego uzyskały w istocie również jednostki organizacyjne, które wprawdzie nie są osobami prawnymi, ale którym przepisy przyznają zdolność prawną (art. 331 § 1 k.c.). W ten sposób, drogą okólną, lista podmiotów prawa cywilnego została poszerzona i obejmuje: 1) osoby fizyczne, 2) osoby prawne, 3) niektóre pozostałe jednostki organizacyjne.

Do jednostek organizacyjnych, o których mowa w punkcie 3), należą między innymi spółki osobowe: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska i spółka komandytowo-akcyjna (art. 8 k.s.h.). Każda z wymienionych spółek może we własnym imieniu nabywać i posiadać prawa oraz obowiązki, a przepisy kodeksu cywilnego zaliczają je do przedsiębiorców (art. 431 k.c.).

Leave a Reply