Partnerzy

Wydanie przez ministra właściwego

Kandydat, któiy wygrał konkurs, ma prawo do objęcia funkcji dyrektora szkoły lub placówki, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosi umotywowane zastrzeżenie do kandydata w ciągu 14 dni od decyzji komisji. Już wspomnieliśmy, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma prawo powołać w trybie pozakonkursowym dyrektora szkoły lub placówki. Mówi o tym art. 36a, ust. 4 USO. Tryb poza konkursem jest tiybem zastępczym. Podstawową formą wyłaniania dyrektora jest konkurs. Stanowisko dyrektora powierzone zostaje na 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok. Również po upływie okresu, na jaki powołano dyrektora, organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat lub krócej. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora w drodze konkursu lub poza konkursem organ prowadzący może powierzyć pełnienie tej funkcji wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

Wydanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (DzU nr 189, poz. 1855) ujednoliciło i uporządkowało procedurę konkursową Ograniczyło możliwości uznawania postępowań konkursowych za nierozstrzygnięte. Jest to niewątpliwa zaleta tego aktu prawnego. Aby jednak przyjął on formę dokumentu realizacyjnego, w którym znajdą się niezbędne dane dla przeprowadzenia konkursu, warto stworzyć dokument roboczy pod nazwą np. Program działań związanych z postępowaniem konkursowym. Pozwoli on do tego ogólnego dokumentu, jakim jest rozporządzenie MENiS, wprowadzić lokalne dane, konkretne terminy, dane osobowe członków komisji itp. Taki program działań może mieć kształt dokumentu przedstawionego poniżej.

Leave a Reply