Dyrektor jako kierownik placówki oświatowej

Dyrektor jako kierownik placówki oświatowej. Artykuł 7 Karty nauczyciela mówi, że szkołą kieruje dyrektor, któiy jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej, sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Ust. 2, art. 7 wymienia pięć głównych zadań, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Odpowiada on za:

– 1) dydaktyczny i -wychowawczy poziom szkoły

– 2) realizacją zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołą

– 3) tworzenie -warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków

– 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym

– 5) zapewnienie w miarą możliwości odpowiednich -warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Leave a Reply