Partnerzy

Dyrektor i cechy tego stanowiska

W tym przypadku może tylko skierować do kuratora oświaty wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły. Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego (art. 19, ust. 1) i sprawuje nadzór pedagogiczny (nadzór jako kontrola występuje w każdej z wymienionych ról dyrektora szkoły).

W tym miejscu omówimy nadzór pedagogiczny jako jeden z ważnych elementów składowych funkcji kierowniczych dyrektora szkoły. Wydane 23 kwietnia 2004 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, któiym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, stanowi podstawę prawną na mocy której dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli. Dyrektor tworzy plan nadzoru pedagogicznego w szkole. Jest on jednym z dokumentów, które przedstawione na sierpniowej radzie pedagogicznej ukierunkowują czynności kontrolne dyrektora, ukazują procedurę oceny nauczyciela, kryteria, jakimi będzie kierował się dyrektor, problematykę i termimarz hospitacji, plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, główne założenia pogramu rozwoju szkoły. To również, a może przede wszystkim, opracowanie organizacji mierzenia jakości pracy szkoły, polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.

Leave a Reply