Partnerzy


Uchwały związane z obsadą stanowiska dyrektora

Numeracja roz-poczyna się z początkiem roku szkolnego.

– 1. W przypadku uchwal związanych z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowni-czych, jak również wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego uchwały powinny za-wierać: tytuł uchwały, podstawę prawną, tekst uchwały, podpis przewodniczącego.

– 2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:

– 1) oznaczenie numeru uchwały oraz organu, który ją wydal,

– 2) data podjęcia uchwały,

– 3) zwięzłe określenie przedmiotu uchwały.

– 1. Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzednim są uchwały w sprawach:

– 1) opinii związanych z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Szkole,

– 2) wniosków o odwołanie ze stanowiska kierowniczego,

– 3) projektu Statutu lub projektu zmian Statutu,

– 4) Statutu lub zmian Statutu oraz wystąpienia z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty, uchy-lającej w całości Statut lub niektóre jego postanowienia,

– 5) skreślenia z listy uczniów,

– 6) Regulaminu Rady,

– 7) delegowania przedstawicieli Rady do organów pozaszkolnych.

– 2. Rada może postanowić o sporządzeniu uchwały w formie odrębnego dokumentu także w innych przypadkach.

– 3. Integralną część uchwał, o których mowa w ust. 1, pkt 2 i 4, stanowią załączniki, zawierające uzasadnienie ich podjęcia.

– 1. Projekt uchwały w formie odrębnego dokumentu przygotowuje:

– 1) przewodniczący lub upoważniony przez przewodniczącego członek Rady albo specjalnie do tego celu powołana komisja,

– 2) w przypadku projektów uchwał, które dotyczą dyrektora, tylko specjalnie powołana komisja.

– 2. Projekt uchwały, o której mowa w przepisie poprzednim, powinien, z zastrzeżeniem ust. 3, znaj-dować się w dyspozycji przewodniczącego najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.

– 3. Projekt uchwały przygotowywanej na nadzwyczajne zebranie Rady powinien znajdować się w dyspozycji przewodniczącego najpóźniej w momencie otwierania takiego spotkania.

Leave a Reply