Rada klasy reprezrady klasy kieruje przewodniczący

– 2. Przewodniczący rady klasy:

– 1) reprezentuje rodziców uczniów klasy,

– 2) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą klasy,

– 3) organizuje prace członków rady klasy,

– 4) zwołuje na wniosek wychowawcy posiedzenia rady klasy i ogólne zebrania rodziców klasy.

– 1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej ze-braniami, z wyjątkiem spraw zawartych w § 3.

– 2. Prezydium, składające się z osób, wybiera Rada Rodziców spośród swoich członków, w głosowaniu jawnym lub tajnym, wg kolejności otrzymanej liczby głosów.

– 3. W skład Prezydium wychodzi co najmniej jeden przedstawiciel rodziców uczniów poszczegól-nych poziomów nauczania.

– 1. Kadencja Prezydium trwa dwa lata.

– 2. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

– 1. Pierwsze posiedzenie Prezydium po jego wyborze przez Radę Rodziców poświęcone jest wybo-rowi:

– 1) przewodniczącego, pełniącego również funkcję przewodniczącego Rady Rodziców,

– 2) wiceprzewodniczącego,

– 3) sekretarza,

– 4) skarbnika,

– 5) (liczba) pozostałych członków Prezydium.

– 2. Przewodniczący:

– 1) reprezentuje Radę Rodziców wobec innych organów,

– 2) kieruje pracą Rady Rodziców zgodnie z Regulaminem oraz pracą Prezydium, określając zakresy zadań poszczególnych jej członków,

– 3) zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium,

– 4) zwołuje zebrania ogólne rodziców z inicjatywy własnej, Prezydium, dyrektora Szkoły.

– 3. Posiedzenia Prezydium przewodniczący zwołuje co najmniej raz w miesiącu.

– 4. Uchwały Prezydium podejmowane i protokołowane są wg zasad obowiązujących w tym regu-laminie.

– 1. Do podejmowania pieniędzy z konta Rady Rodziców upoważnieni są:

– 2. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium w ramach zasad i na cele ustalone przez Radę Rodziców.

– 3. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

– 1. Rada Rodziców może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu się, jeżeli uzna, że nie może w sposób właściwy reprezentować interesów rodziców uczniów Szkoły.

– 2. Rozwiązanie Rady Rodziców jest równoznaczne z rozwiązaniem Prezydium.

– 3. Środki funduszu Rady Rodziców przekazane zostają Radzie Szkoły.

– 1. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

– 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie łub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

Leave a Reply