Pięćdziesiąt procent stanowi minimalną granicę

Jeżeli przy tym podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były w jego przypadku wyższe niż wynikające z zastosowania ustawowej normy procentowej, np. wyniosły aż 60% przychodu, koszty uzyskania przyjmuje się wówczas w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (por. art. 22 ust. 10 PDOFizU).

Pięćdziesiąt procent stanowi minimalną granicę, poniżej której zejść nie można, gwarantując tym samym uprawnionym z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych korzystną maksymalną stawkę podatku, płaconego w związku z eksploatacją chronionych dóbr. Podmioty dokonujące wypłaty należności z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również z tytułu „zakupu” tych praw, obowiązane są bowiem jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% należności, pomniejszonej o 50-procentowe koszty uzyskania przychodów (por. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wobec czego wysokość potrącanego z tych należności podatku wynosi jedynie 10% sumy przychodu.

Leave a Reply