Partnerzy


Poza tym występuje jeszcze inny aspekt powiązań

Poza tym występuje jeszcze inny aspekt powiązań między zawieranymi umowami a łączącymi się z nimi podatkami. Otóż urzędnicy organów podatkowych nie powinni zasadniczo ingerować w postanowienia kontraktowe, kreujące przedmiot opodatkowania w postaci obrotu czy dochodu. Klasyfikacja źródeł przedmiotu opodatkowania powinna więc następować zgodnie z intencjami stron umowy.

Nie oznacza to naturalnie, iż kontrahenci zwolnieni są z przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów, np. odnośnie do zakazu obchodzenia regulacji ustawowych, które skutkuje nieważnością zawartej umowy (poi-, art. 58 KC). Jeśli kontrahenci ewidentnie dokonują zafałszowania rzeczywistego stanu rzeczy (np. uznając umownie za utwór wykonawstwo prac remontowych), licząc z tego tytułu na skorzystanie z dogodnego rozwiązania w zakresie opodatkowania (kosztów uzyskania przychodów), organ podatkowy ma prawo skuteczność takich ustaleń kwestionować, jednak generalnie właściwym trybem ostatecznego rozstrzygania cywilnopraw- nych sporów i wątpliwości jest wszczęcie odpowiedniego postępowania przed właściwym sądem powszechnym.

Leave a Reply