Partnerzy


Author Archive

Ustawa o podatku dochodowym

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia wyjątkowo, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody ze sprzedaży całości lub części składników majątku, związanych z wykonywaną działalnością nie będących nieruchomościami lub prawami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (por. art. 14 ust. 2 pkt 1 PDOFizU). Wspomniany art. 10 ust. 1 pkt 8 nie wymienia praw autorskich i praw pokrewnych, a więc przychód z ich sprzedaży może być uznany za przychód z działalności gospodarczej.

Read the rest of this entry »

UMOWA DZIERŻAWY

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz. Umowa dzierżawy jest zbliżona do umowy najmu z następującymi różnicami.

– Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być rzeczy indywidualnie oznaczone, tak samo jak przy najmie, lecz przepisy o dzierżawie stosuje się odpowiednio także do dzierżawy praw (np. prawa łowieckiego).

Read the rest of this entry »

TYTUŁY EGZEKUCYJNE

Tytułem egzekucyjnym w postępowaniu cywilnym jest urzędowy dokument stwierdzający istnienie i zakres wykonalnego roszczenia wierzyciela w stosunku do oznaczonego dłużnika.

Tytuł egzekucyjny musi więc określać osoby wierzyciela i dłużnika oraz precyzować treść świadczenia, które ma być wyegzekwowane. Tytuły egzekucyjne dzielą się na trzy grupy.

Orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, wyroki sądów polubownych.

Read the rest of this entry »

Treść umowy

Odmiennie jest w stosunkach między przedsiębiorcami, gdzie przyjęcie oferty z zastrzeżeniem drobnych zmian lub uzupełnień w zasadzie uważa się za zawarcie umowy, chyba że oferent zastrzegł, że oferta może być przyjęta tylko bez zastrzeżeń, albo się niezwłocznie sprzeciwił zastrzeżeniom, albo wreszcie druga strona uzależniła przyjęcie oferty od zgody oferenta na włączenie do umowy jej zastrzeżeń, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała.

Read the rest of this entry »

Treść stosunku pracy

Podstawowym obowiązkiem pracownika wynikającym ze stosunku pracy jest świadczenie pracy na rzecz pracodawcy. Obowiązek ten jest skonkretyzowany w umowie o pracę (akcie mianowania itd.) określającej stanowisko pracownika, a precyzuje go porządek organizacyjny danego zakładu pracy, oznaczający czas pracy, miejsce pracy, przełożonego i konkretne obowiązki pracownika. Pracownik ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych. W szczególności powinien przestrzegać czasu pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, dbać o dobro zakładu, zachowywać w tajemnicy informacje istotne dla interesów pracodawcy, przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Pracownikowi nie wolno prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani pracować dla innej osoby prowadzącej taką działalność.

Read the rest of this entry »

Szkoły publiczne umożliwiają

Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

– 1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe,

– 2) stosuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

Read the rest of this entry »

Szkoda niemajątkowa

Naprawienie szkody majątkowej na osobie (uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia) obejmuje wyrównanie wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, na przykład kosztów leczenia, utraconych zarobków, kosztów opieki w domu, a ponadto rentę związaną z utratą zdolności do pracy zarobkowej.

Odrębnym zagadnieniem jest odpowiedzialność za tzw. szkodę niemajątkową, którą przepisy kodeksu cywilnego Read the rest of this entry »

Sprzedaż konsumencka

Odpowiedzialność za jakość sprzedanej rzeczy przybiera szczególną postać w przypadku tzw. sprzedaży konsumenckiej. Należy przez nią rozumieć umowę sprzedaży, która charakteryzuje się następującymi cechami: a) sprzedawcą jest przedsiębiorstwo a kupującym osoba fizyczna, b) umowa mieści się w zakresie działalności przedsiębiorstwa-sprzedawcy, b) osoba fizyczna nabywa rzecz na cele konsumpcyjne, to znaczy niezwiązane z ewentualną własną działalnością gos-podarczą lub zawodową, c) przedmiotem umowy jest rzecz ruchoma (towar konsumpcyjny). Reguł sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się w zasadzie do sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody, jak również do sprzedaży w trybie postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub innego postępowania sądowego. Szczególne uregulowanie tej kwestii zostało podyktowane chęcią zapewnienia lepszej ochrony konsumentowi – stronie zazwyczaj słabszej, a nadto potrzebą dostosowania prawa do standardów europejskich.

Read the rest of this entry »

Spółdzielcze prawa do lokali i domów

– własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

– spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

– prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Treść tych praw, poza ogólnym przepisem (art. 244 k.c.), uregulowana jest nie w kodeksie cywilnym, lecz w prawie spółdzielczym. Dla lokali i domów, których dotyczą wymienione ograniczone prawa rzeczowe, mogą być prowadzone odrębne księgi wieczyste. W razie przekształcenia się ograniczonego prawa rzeczowego w prawo odrębnej własności lokalu lub domu, księga wieczysta staje się księgą wieczystą nieruchomości. Spółdzielcze prawa do lokali i domów mogą być obciążone hipoteką dla zabezpieczenia wierzytelności, np. udzielonego kredytu bankowego.

Read the rest of this entry »

Rozstrzygnięcie Komisji

Dlatego w interesie twórcy i artysty, występującego do Komisji ze stosownym wnioskiem, leży jak najszersze udokumentowanie swojej działalności (chodzi o załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, zaświadczeń z instytucji, z którymi wnioskodawca współpracował, dokumentacji swoich twórczych lub artystycznych osiągnięć itp.).

Read the rest of this entry »

Rozbieżności konstrukcyjne

Rozbieżności konstrukcyjne między dwoma systemami podkreślone zostały przez zróżnicowaną terminologię. W unormowaniach ubezpieczeniowych nie używa się bowiem pojęcia „artysta wykonawca”, a jedynie określenia „osoba wykonująca zarobkowo działalność artystyczną”. Uszczegóławiające wykazy osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego mają charakter zamknięty, nie zaś jedynie przykładowy, jak ma to miejsce w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poza tym wyszczególnione kategorie działań twórczych i artystycznych zakreślone zostały w unormowaniach ubezpieczeniowych węziej, np. brak w nich odpowiedników utworów naukowych czy programów komputerowych. Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń sołecznych, za twórcę uważa się bowiem osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 8 ustawy o sys- teinie ubezpieczeń społecznych, za artystę uważa się osobę wykonującą zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instruraentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów.

Read the rest of this entry »

Rodzaje należnych świadczeń – wzmianka

System ubezpieczenia społecznego twórców i artystów wykonawców nie wykazuje obecnie większych odrębności w zakresie emerytalno-rentowych świadczeń pieniężnych. W przypadku świadczeń w naturze korzystanie z nich przez osoby prowadzące działalność twórczą lub artystyczną odbywa się na zasadach ogólnych (por. ustawę z 6.2.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.).

Read the rest of this entry »

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY

Na podstawie art. 51, ust. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Szkoły uchwala, co następuje:

Zasady kształtowania składu osobowego Rady oraz tryb jej powoływania i zakres kompetencji określa Statut Szkoły.

– 1. Rada działa za pomocą swoich organów.

– 2. Organami Rady są:

Read the rest of this entry »

Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące

Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. Do kompetencji stanowiących zaliczamy: – zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły,

– zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

– podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po ich zaopiniowaniu przez radę szkoły,

Read the rest of this entry »