Partnerzy


Treść umowy

Odmiennie jest w stosunkach między przedsiębiorcami, gdzie przyjęcie oferty z zastrzeżeniem drobnych zmian lub uzupełnień w zasadzie uważa się za zawarcie umowy, chyba że oferent zastrzegł, że oferta może być przyjęta tylko bez zastrzeżeń, albo się niezwłocznie sprzeciwił zastrzeżeniom, albo wreszcie druga strona uzależniła przyjęcie oferty od zgody oferenta na włączenie do umowy jej zastrzeżeń, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała.

Przyjęcie oferty może nastąpić także w sposób dorozumiany, przez przystąpienie adresata do wykonania umowy, jeżeli według przyjętego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty wyraźne jej przyjęcie nie jest potrzebne. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy oferent nie oczekuje od adresata formalnego przyjęcia oferty, lecz niezwłocznego wykonania świadczenia. Na przykład przedsiębiorstwo sprzedaży wysyłkowej przyjmuje ofertę przez zrealizowanie zamówienia.

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, umowę uważa się za zawartą w miejscu i w chwili otrzymania przez oferenta oświadczenia o przyjęciu oferty. Jeżeli dojście oświadczenia o przyjęciu oferty do oferenta nie jest wymagane, umowę w razie wątpliwości uważa się za zawartą w chwili przystąpienia drugiej strony do jej wykonania. Miejscem zawarcia umowy w takim przypadku, a także w razie złożenia oferty w postaci elektronicznej, jest miejsce zamieszkania albo siedziba oferenta.

Jak to wynika z przedstawionych wyżej uwag, milczenie adresata nie oznacza przyjęcia oferty i oferent, który by przystąpił do wykonania umowy nie oczekując na przyjęcie oferty, działa na własne ryzyko. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą otrzyma ofertę w ramach swojej działalności od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach, brak odpowiedzi uważa się za przyjęcie oferty (art. 386 k.c.).

Leave a Reply