Partnerzy


Rozstrzygnięcie Komisji

Dlatego w interesie twórcy i artysty, występującego do Komisji ze stosownym wnioskiem, leży jak najszersze udokumentowanie swojej działalności (chodzi o załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, zaświadczeń z instytucji, z którymi wnioskodawca współpracował, dokumentacji swoich twórczych lub artystycznych osiągnięć itp.).

Rozstrzygnięcie Komisji ma charakter decyzji administracyjnej, od której w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Ministra Kultury jako organu drugiej instancji. W przypadku uwzględnienia wniosku przez Komisję, tzn. uznania określonej działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenia daty jej rozpoczęcia, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać we właściwym oddziale ZUS zgłoszenia do zaopatrzenia emerytalnego w terminie dziesięciu dni od otrzymania rozstrzygnięcia Komisji. Z kolei oddział ZUS zawiadamia wówczas twórcę lub artystę o objęciu zaopatrzeniem emerytalnym i zasadach opłacania składek, wydając mu jednocześnie legitymację ubezpieczeniową.

Leave a Reply