Category Prawo

Opodatkowanie nośników podatkami obrotowymi

1970-01-01 Prawo  No comments

Sprzedaż nośników obciążona jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ich wartości, wyrażonej w cenie danej transakcji. Opodatkowanie to nie dotyczy drobnych umów, w któiych wartość rynkowa sprzedawanych nośników nie przekracza 1000 zł (por. art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Oczywiście i w przypadku zbywania nośników zachowują aktualność inne ograniczenia zakresu opodatkowania, np. zwolnienia podmiotowe od powyższego podatku.

Read More

Dochody z praw autorskich

1970-01-01 Prawo  No comments

W sytuacji jednak, gdy w związku z wykonywaniem określonego dzieła, chronionego prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, przez osobę, prowadzącą osobiście działalność o charakterze wolnego zawodu, dojdzie jednocześnie do przeniesienia na zamawiającego przysługujących przyjmującemu zamówienie praw majątkowych, np. praw autorskich do konkretnego projektu architektonicznego, możliwe jest wówczas zastosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów (por. art. 22 ust. 9 pkt 3 PDOFizU), która to stawka powinna mieć wówczas pierwszeństwo przed wskazaną wcześniej stawką 20%.

Read More

KOMISJE RADY

1970-01-01 Prawo  No comments

– 1. Do pomocy w realizacji zadań, a w szczególności do przygotowywania materiałów na zebranie, Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje.

– 2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności i likwidacja komisji wymagąjąformy uchwały. W tym samym trybie dokonuje się zmian w zakresie działalności ko-misji oraz w jej składzie osobowym.

Read More

W przypadkach szczególnie uzasadnionych

1970-01-01 Prawo  No comments

W przypadkach szczególnie uzasadnionych można odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Zakres zadań zawartych w art. 34a, ust. 2 USO odnosi się do:

– prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

– przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

Read More

Punktem wyjścia i formalnym zapoczątkowaniem

1970-01-01 Prawo  No comments

Drugą poza zabezpieczeniem praktyczną kwestią, wynikającą z ochronnego po-stępowania celnego praw autorskich i praw pokrewnych, jest los zatrzymywanych to-warów. Jest to zagadnienie z zakresu fazy wykonawczej powyższego postępowania, którą cechuje szybkość podejmowanych przez organ celny rozstrzygnięć.

Punktem wyjścia i formalnym zapoczątkowaniem procedury egzekucyjnej jest wydanie przez organ celny decyzji o zatrzymaniu konkretnej przesyłki towarów, podejrzanych o piracki charakter. W odróżnieniu od decyzji Prezesa GUC o ochronie, która dotyczy towarów określonego rodzaju, produkowanych przez wnioskodawcę w ogólności, decyzja organu celnego, przeprowadzającego kontrolę graniczną, obejmuje towary zindywidualizowane, konkretnie w określonym momencie przewożone przez granicę.

Read More