Dochody z praw autorskich

W sytuacji jednak, gdy w związku z wykonywaniem określonego dzieła, chronionego prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, przez osobę, prowadzącą osobiście działalność o charakterze wolnego zawodu, dojdzie jednocześnie do przeniesienia na zamawiającego przysługujących przyjmującemu zamówienie praw majątkowych, np. praw autorskich do konkretnego projektu architektonicznego, możliwe jest wówczas zastosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów (por. art. 22 ust. 9 pkt 3 PDOFizU), która to stawka powinna mieć wówczas pierwszeństwo przed wskazaną wcześniej stawką 20%.

Ad 2). Dochody z praw autorskich i praw pokrewnych łączone są z dochodami z innych źródeł, np. z dochodami ze stosunku pracy. Dlatego też trudno ocenić w większości przypadków, bez przeprowadzania dokładnych obliczeń, jaki ostatecznie podatek za dany rok twórca lub artysta wykonawca będzie musiał zapłacić. O rozmiarze obciążeń podatkowych decyduje bowiem tutaj relacja dochodów z praw autorskich czy praw pokrewnych do dochodów innego rodzaju oraz zakres odliczeń podatkowych, do których konkretny podatnik jest uprawniony.

Leave a Reply