Kompetencje i zadania wójta lub burmistrza

Kompetencje i zadania wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), zarządu powiatu i województwa jako organów wykonawczych JST:

– 1. Odpowiada za działalność szkoły lub placówki oraz zapewnienie kadrowych i organizacyjnych warunków realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych szkół, jak również ponosi odpowiedzialność za ich działalność. Zadanie to wynika z art. 5 ust. 7 USO: Do zadań organu prowadzącego szkołą lub placówką należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły łub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyj-nych vt' tym zakresie, 3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i or-ganizacyjnej szkoły łub placówki, 4) wyposażenie szkoły łub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej reałizacji programów nauczania, pro-gramów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wy-konywania innych zadań statutowych.

– 2. Powierza stanowisko dyrektora szkoły osobie, która wyłoniona została w drodze konkursu lub, gdy nie wyłoniono kandydata tą drogą, ustala kandydata na to stanowisko po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi umotywowanego zastrze- żenią do kandydata (art. 36a, ust. 1, 2 i 4 USO). Powołuje komisję konkursową, wyznacza swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej (art. 36a, ust. 5 USO).

– 3. Do czasu powołania dyrektora pełnienie tego stanowiska powierza wice-dyrektorowi lub nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy (art. 36a, ust. 4a USO).

– 4. Określa skład komisji konkursowej nowo zakładanych szkół lub placówek (art. 36a, ust. 6 USO).

– 5. Przedłuża powierzenie stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, przy braku zastrzeżeń organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 36a, ust. 9 USO).

– 6. Odwołuje ze stanowiska dyrektora (art. 38, ust. 1 USO).

– 7. Ustala z dyrektorem szkoły zawodowej profile kształcenia lub nowe zawody (art. 39, ust. 5 USO).

– 8. Zawiera z zakładem opieki zdrowotnej umowę dotyczącą korzystania z po-mieszczeń i ponoszenia kosztów utrzymania szkoły specjalnej działającej na jej terenie (art. 71c, ust. 1 USO).

– 9. Powołuje komisję egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego (art. 9g, ust. 2 Kn.).

– 10. Zapewnia podstawowe warunki do realizacji zadań szkoły (art. 29, ust. 1 Kn.).

– 11. W przypadku likwidacji szkoły wskazuje inną szkołę, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów i rencistów zlikwidowanej szkoły (art. 53, ust. 3a Kn.).

– 12. Może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszem specjalnym (art. 53, ust. 4 Kn.).

Leave a Reply