Partnerzy


Ze względu na powyższe wątpliwości

Ze względu na powyższe wątpliwości od dawna postulowana była nowelizacja ustawy o podatku VAT, mająca na celu ich ostateczne rozwianie. Do takiej zmiany doszło dopiero teraz, w formie ustawowej nowelizacji z 15.2.2002 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 185), która weszła w życie z 26.3.2002 r. W ramach tej właśnie nowelizacji wprowadzona została bowiem nowa definicja usług dla potrzeb opodatkowania obrotu podatkiem VAT. Usługami w rozumieniu art. 4 pkt 2 lit. e) ustawy o VAT są obecnie także udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego.

Natomiast, podobnie jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT-em nie powinien być obejmowany, pomijając powyższy wyjątek, obrót licencyjny w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Istnieje co prawda pogląd, zgodnie z którym podatek od towarów i usług dotyczy umów licencyjnych. Pogląd ten zakłada jednak, iż licencje mogą być kwalifikowane jako usługi w rozumieniu przepisów VAT-owskich.

Jest to stanowisko o tyle nieuzasadnione, iż o potraktowaniu określonej czynności jako usługi dla celów opodatkowania VAT-em decyduje umieszczenie jej w obo-wiązującym, odpowiednim wykazie statystycznym. Tymczasem w aktualnych klasy-fikacjach statystycznych (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) brak pozycji, która wyraźnie wymieniałaby umowy licencyjne jako usługi. Usługi ze swojej natury polegają raczej na wykonywaniu różnego rodzaju czynności o służebnym charakterze, nie zaś na przenoszeniu uprawnień na inny podmiot przez ich wyłącznego dysponenta.

Leave a Reply