Partnerzy


Kiedy uważa się, że zakupiony towar jest zgodny z umową?

Przy sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. W innych przypadkach winien wydać dokument stwierdzający fakt zawarcia umowy i zawierający nazwę sprzedawcy z adresem oraz rodzaj, ilość i cenę towaru.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niewłaściwą jakość towaru, jeżeli towar w chwili wydania był niezgodny z umową. Co do swojej istoty, jest to odmiana odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o której była mowa wyżej. Pojęcie „wady fizycznej”, jako podstawy roszczenia, zostało tu zastąpione pojęciem „niezgodności towaru z umową”. Inne różnice dotyczą spraw szczegółowych.

Towar uważa się za zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do którego jest zwykle używany, a jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Towar jest zgodny z umową także wtedy, gdy odpowiada składanym publicznie zapewnieniom sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, przede wszystkim wyrażonym w oznakowaniu towaru i reklamie (np. zawartość alkoholu w piwie, termin przydatności do spożycia).

Odpowiedzialność sprzedawcy w razie niezgodności towaru z umową polega na tym, że na żądanie kupującego ma obowiązek wymienić go na nowy lub nieodpłatnie naprawić i w ten sposób doprowadzić do stanu zgodnego z umową.

Leave a Reply