Zadania i kompetencje wójta lub burmistrza cz. II

Nadzór polega na sprawdzeniu, czy prowadzi się ewidencję czasu pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, niedziele i święta, ewidencję pracy w godzinach ponadwymiarowych, wykaz zniżek godzin czasu pracy

– 5) urlopy. W tym bloku nadzór dotyczyć będzie istnienia: planu urlopów wypoczynkowych, wykazu urlopów płatnych szkoleniowych, naukowych, wykazu urlopów macierzyńskich i wychowawczych, wykazu urlopów dla poratowania zdrowia, wykazu urlopów bezpłatnych, ewidencji rekompensat za niewykorzystany urlop itp. Sprawując nadzór, upoważnieni pracownicy urzędu jednostki samorządu terytorialnego mają prawo wstępu do szkół oraz wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej spraw administra- cyjnych i finansowych. Mogą oni wydawać dyrektorom doraźne zalecenia oraz zgłaszać wnioski i uwagi, wynikające z przeprowadzonych czynności.

– 4. Opiniuje kandydata na wicedyrektora (art. 37, ust. 1 USO).

– 5. Pełni rolę pracodawcy szkoły filialnej lub jednooddziałowego przedszkola (art. 39, ust. 6 USO).

– 6. Otrzymuje od dyrektora informację o zawieszeniu uchwały rady pedagogicznej (art. 41, ust. 3 USO).

– 7. Wydaje, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora lub ministra kultury, ze-zwolenie na założenie szkoły publicznej, jeżeli zadaniem jednostki samorządu teiy- torialnego jest prowadzenie szkół publicznych danego typu (art. 58, ust. 3 USO).

– 8. Odbiera dokumentację likwidowanej szkoły lub placówki (art. 59, ust. 3 i 4 USO).

– 9. Udziela zgody na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (art. 7 lb, ust. 2b USO).

– 10. Umożliwia prowadzenie praktyki nauczycielskiej w podległych mu szkołach (art. 77, ust. 6 USO).

– 11. Udziela zezwolenia na działalność szkół niepublicznych, wydaje zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zawiadamia kuratora oświaty, przyjmuje informację o zmianach dotyczących działalności tych szkół, wydaje odmowę wpisu do ewi-dencji (art. 82, ust. 1, 3, 4 i 5 USO).

Leave a Reply