Partnerzy
pozycjonowanie warszawa magnes.pl

Wszystkie inne niż podlegające opinii lub konieczności uzyskania zgody

Wszystkie inne niż podlegające opinii lub konieczności uzyskania zgody związku zawodowego formy współdziałania dyrektora z jego ogniwami nie są prawnie przesądzone. Do tych form zaliczyć można:

– wzajemny udział w zebraniach,

– odbywanie wspólnych posiedzeń,

– konsultacje, spotkania robocze, inne formy spotkań,

– powoływanie wspólnych komisji i zespołów opiniujących,

– wzajemne udostępnianie programów i planów nauczania.

Stanowisko dyrektora szkoły jest szczególnie trudne

Wszystko to sprawia, że stanowisko dyrektora szkoły jest szczególnie trudne, odpowiedzialne, wymaga dużej wiedzy, zarówno prawnej, jak i z zakresu organi- zacji procesów dydaktyczno-wychowawczych, zarządzania placówką i kierowania zespołami ludzkimi. Dyrektor-pracodawca jest obowiązany w szczególności:

– zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

– organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, uzdolnień, kwalifikacji pracowników,

– zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, prowadzić sys-tematyczne szkolenia w tym zakresie,

– terminowo wypłacać wynagrodzenie,

– ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

– zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

– stosować obiektywne i sprawiedliwe kiyteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

– prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

– wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Każdy z tych punktów mógłby otrzymać komentarz oparty o dodatkowe ustawy, rozporządzenia wykonawcze czy orzeczenia sądowe. Kompetencje, zadania i obo-wiązki pracodawcy, które w większości odnoszą się także do stanowiska dyrektora szkoły, a wynikają tylko z kodeksu pracy, to ponad sto pozycji. Nie możemy jednak opuścić katalogu wykroczeń pracodawcy wobec praw pracownika. Mówią o tym art. 281, 282 i 283 kp. Karze grzywny podlega ten, kto będąc pracodawcą:

– zawiera umowę c^rtńoprawn^zamiast umowy o pracę,

– nie potwierdza na piśmie umowy o pracę w terminie 7 dni,

– wypowiada lub rozwiązuje stosunek pracy, naruszając przepisy,

– stosuje wobec pracowników inne kary niż zawarte w kodeksie,

– narusza przepisy o czasie pracy, ochronie pracy kobiet i młodocianych,

– nie prowadzi dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

– nie wypłaca wynagrodzenia, dokonuje bezprawnych potrąceń,

– nie udziela urlopu wypoczynkowego, obniża jego wymiar,

– nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,

– nie wykonuje orzeczeń sądu pracy,

– nie przestrzega przepisów bhp,

– wyposaża stanowisko pracy lub nauki w sprzęt i narzędzia bez certyfikatu,

– nie zawiadamia inspektora pracy o ciężkim, śmiertelnym lub zbiorowym wypadku przy pracy,

– nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

– przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dokumenty dotyczące wypadków czy chorób zawodowych,

– nie wykonuje poleceń inspektora pracy,

– utrudnia działalność organów Państwowej Inspekcji Pracy, uniemożliwia pro-wadzenie kontroli, nie udziela informacji niezbędnych do wykonania zadań.

Leave a Reply