Partnerzy


Prawa autorskie i prawa pokrewne w rachunkowości podatkowej

Z działalnością gospodarczą wiąże się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, które jest możliwe także od majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych oraz licencji z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych.

Podatkowe znaczenie odpisów amortyzacyjnych poza tym, iż mogą być one uznane za koszt uzyskania przychodów i wpłynąć przez to na zmniejszenie wysokości płaconego przez dany podmiot podatku, ujawnia się także w razie zbycia nie umorzonego w całości prawa majątkowego. Jako koszty uzyskania przychodów traktuje się bowiem wydatki na nabycie praw autorskich lub praw pokrewnych albo licencji z nimi związanych – przy ustalaniu dochodów z ich sprzedaży (przy odpowiednim pomniejszeniu tych kosztów o dokonane odpisy amortyzacyjne).

Leave a Reply