Partnerzy

Jeżeli chodzi natomiast o międzynarodowy kontekst

Jeżeli chodzi natomiast o międzynarodowy kontekst zagadnień podatkowych, to sprowadza się on w zasadzie do kwestii unikania podwójnego opodatkowania. Osoby mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP narażone są mianowicie na podwójne opodatkowanie podatkiem dochodowym. Jest tak dlatego, ponieważ podlegają one nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tzn. przy opodatkowaniu w Polsce brane są pod uwagę wszystkie ich dochody z danego roku po-datkowego – niezależnie od tego, czy osiągane są na terytorium RP, czy też poza nim.

Problem powstaje więc wówczas, gdy dochody polskiego obywatela lub polskiej osoby prawnej, pochodzące z zagranicznego źródła przychodów w postaci majątkowych praw autorskich lub majątkowych praw pokrewnych, zostały już w innym kraju opodatkowane. Objęcie ich obowiązkiem podatkowym po raz drugi w Polsce byłoby niesprawiedliwe, gdyż powodowałoby nieproporcjonalne obciążenie podmiotów, które w mniejszym lub większym stopniu realizują swoją aktywność zarobkową za granicą. Stąd też polskie prawo podatkowe przewiduje szereg rozwiązań, które mają w podobnych sytuacjach zapobiec podwójnemu opodatkowaniu.

Leave a Reply