Partnerzy


Funkcje księgi wieczystej

Osoba zainteresowana może żądać wpisania w księdze ostrzeżenia, co następuje na podstawie tymczasowego zarządzenia sądu, jeżeli istnieje spór dotyczący treści wpisu w księdze wieczystej. Ostrzeżenie wyłącza rękojmię w odniesieniu do danego wpisu. Księga wieczysta zawiera cztery działy. Dział I poświęcony jest wpisom:

– charakteryzującym nieruchomość pod względem faktycznym, jej położenie z powołaniem się na plan, rodzaj zabudowy, przeznaczenie nieruchomości,

– zawierającym prawa rzeczowe ustanowione na korzyść danej nieruchomości, na przykład służebności gruntowe przysługujące każdorazowemu właścicielowi danej nieruchomości jako nieruchomości władnącej. W dziale II wpisuje się właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, wpisuje się każdego z nich z zaznaczeniem udziału. Dział III poświęcony jest wpisom praw rzeczowych obciążających nieruchomość, z wyjątkiem hipoteki. Ponadto ujawnia się tu ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością i in. Dział IV zawiera wpisy hipoteczne. Do każdej księgi wieczystej dołączony jest zbiór dokumentów, które stanowiły podstawę wpisów (np. notarialna umowa sprzedaży nieruchomości).

Księgi wieczyste spełniają w naszych warunkach szereg istotnych funkcji. Na pierwszy plan wysuwa się bez wątpienia wspomniana na wstępie funkcja ustalania stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste pozwalają osiągnąć pewność i przejrzystość stosunków dotyczących własności nieruchomości, a także innych praw rzeczowych, zwłaszcza użytkowania wieczystego. W ten sposób zostaje ułatwiony obrót nieruchomościami. Księga wieczysta stwarza wiarygodną podstawę dla kredytu hipotecznego. Należy ogólnie zauważyć, że księgi wieczyste stanowią istotny instrument służący utrzymaniu porządku prawnego w dziedzinie własności nierucho-mości.

Leave a Reply