Partnerzy


W ramach zaś podatków dochodowych

W ramach zaś podatków dochodowych sprzedaż nośników może być opodatkowana albo na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej, albo dla zwykłej sprzedaży.

Zwykła sprzedaż nośników przez osoby fizyczne jest jednak opodatkowana tylko wtedy, gdy następuje przed upływem roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie przez podatnika oraz gdy przychód z jednej umowy sprzedaży przekracza kwotę, stanowiącą trzykrotność najniższego wynagrodzenia pracowników, określo- nego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Podobne zasady co do zamiany dotyczą osób uzyskujących z niej przychód, tzn. gdy nośnik ma wyższą wartość niż rzecz lub prawo, na które jest wymieniany.

Leave a Reply