Partnerzy


Umowa o dzieło

Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były objęte kosztorysem, możliwość żądania wyższego wynagrodzenia zależy od tego, która ze stron sporządziła kosztorys. Jeśli kosztorys sporządził przyjmujący zamówienie, może domagać się podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy nie mógł przewidzieć konieczności dodatkowych prac mimo zachowania należytej staranności. Natomiast jeśli przyjmujący zamówienie prowadził prace na podstawie kosztorysu dostarczonego przez zamawiającego dzieło, może on żądać odpowiedniej zwyżki wynagrodzenia, gdyż nie odpowiada za właściwe sporządzenie kosztorysu.

W każdym z tych przypadków zamawiający, stojąc przed koniecznością zapłacenia wyższego niż przewidywał wynagrodzenia, może odstąpić od umowy, jeśli przekroczenie kosztorysu jest znaczne. Powinien wtedy zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część wynagrodzenia.

Przyjmujący zamówienie nie może nigdy domagać się podwyższenia wyna-grodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dzieła, podobnie jak sprzedawca. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno wady dzieła, jak i niezgodność dzieła z umową. Zamawiający może domagać się usunięcia wady, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć w ogóle lub we właściwym czasie, zamawiający może odstąpić od umowy, o ile wady są istotne. W pozostałych przypadkach zamawiający może, przyjmując wadliwe dzieło, żądać obniżenia wynagrodzenia.

Leave a Reply