Partnerzy

Dla każdego z trzech powyższych przypadków

Dla każdego z trzech powyższych przypadków wypłat z Funduszu przewiduje się podobny tryb postępowania. Wszczyna się je przez złożenie wniosku, do którego uprawnione są zarówno osoby bezpośrednio zainteresowane przyznaniem funduszy (twórcy, wydawcy, producenci), jak i inne wskazane przez ustawodawcę podmioty (in-stytucje kultury, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszenia twórcze).

Treść poszczególnych wniosków określa powołane na wstępie pod pozycją 2 roz-porządzenie wykonawcze Ministra Kultury i Sztuki (por. jego § 4, § 6 i § 8). Wnioski o sfinansowanie lub dofinansowanie wydań oraz o przyznanie stypendiów powinny być składane do 30 stycznia każdego roku kalendarzowego. Po zgłoszeniu ewentualnych uwag przez organizacje zbiorowego zarządzania lub stowarzyszenia twórców,

dokonaniu wypłat z Funduszu na konkretne cele rozstrzyga Minister Kultury. Pomocne mu są w tym celu rekomendacje specjalnej Komisji do Spraw Finan-sowania lub Dofinansowania Wydań, Przyznawania Stypendiów Twórczych

– 1 Pomocy Socjalnej, oceniającej merytorycznie przedkładane programy stypendialne, która ma za zadanie opiniować wnioski o przyznanie środków z Funduszu.

Leave a Reply