Partnerzy


Treść wniosku

Treść wniosku uzupełniają towarzyszące mu załączniki, wśród których znajduje się m.in. upoważnienie do występowania z wnioskiem o ochronę praw własności in-telektualnej, handlowej lub przemysłowej, jeżeli wnioskodawca nie jest osobą uprawnioną.

Wniosek rozpatruje Prezes Głównego Urzędu Ceł, któiy wydaje decyzję o ochronie lub decyzję odmawiającą ochrony. Decyzja o ochronie zakreśla przedmiot i termin ochrony, po upływie którego ochrona wygasa. Dla wnioskodawcy z praktycznego punktu widzenia ważna jest poza tym kwestia zabezpieczenia, które się z ochroną z tytułu prawa celnego wiąże i które ustawodawca wprowadza pod sankcją wygaśnięcia decyzji o ochronie (por. art. 258 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 Kodeksu celnego).

Leave a Reply