UMOWA HOTELOWA

Pomiędzy gościem hotelowym a przedsiębiorstwem hotelarskim, właścicielem pensjonatu lub podobnego zakładu dochodzi do skutku specjalnego rodzaju umowa, uregulowana fragmentarycznie przepisami art. 846-852 k.c. Jest to umowa mieszana, łącząca w sobie składniki najmu, przechowania, a także sprzedaży, umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Przez umowę hotelową hotel zobowiązuje się dać gościowi używanie pokoju, apartamentu lub miejsca w hotelu oraz spełniać ewentualne dodatkowe usługi i świadczenia, a także czuwać nad wniesionymi przez gościa rzeczami, w zamian za umówioną zapłatę.

Charakterystyczną cechą umowy hotelowej jest rygorystyczna, bardzo daleko idąca odpowiedzialność hotelu za bagaże i inne przedmioty wniesione przez gościa. Odpowiedzialność ta wynika z przepisów kodeksu cywilnego i nie może

być wyłączona lub ograniczona w drodze umowy lub ogłoszenia (art. 846 § 5 k.c.). Jest to odpowiedzialność za skutki, bez względu na winę hotelu. Hotel ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie, ubytki, kradzież i inną szkodę poniesioną przez gościa na wniesionych rzeczach. Jak wspomniano, odpowiedzialność ta jest niezależna od winy właściela hotelu lub osób, którymi się posługuje (portier, sprzątaczka). Gość zatem nie potrzebuje udowadniać winy przedsiębiorstwa hotelarskiego lub jego pracowników, ani nawet wykazać, że szkoda powstała w jakimś związku z ich zachowaniem się. Wystarczy udowodnienie, że rzeczy zostały wniesione do hotelu i gość doznał w nich szkody.

Leave a Reply