Partnerzy


TYTUŁY EGZEKUCYJNE

Tytułem egzekucyjnym w postępowaniu cywilnym jest urzędowy dokument stwierdzający istnienie i zakres wykonalnego roszczenia wierzyciela w stosunku do oznaczonego dłużnika.

Tytuł egzekucyjny musi więc określać osoby wierzyciela i dłużnika oraz precyzować treść świadczenia, które ma być wyegzekwowane. Tytuły egzekucyjne dzielą się na trzy grupy.

Orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, wyroki sądów polubownych.

– Ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi.

Inne akty podlegające wykonaniu w trybie egzekucji sądowej. Należą tu przede wszystkim akty notarialne, jeśli: a) zawierają oświadczenie dłużnika, iż poddaje się egzekucji bez procesu sądowego w przypadku niespełnienia świadczenia

– świadczenie dłużnika polega na zapłaceniu oznaczonej w akcie kwoty lub wydaniu oznaczonych rzeczy c) w akcie określony jest dokładny termin świadczenia.

Tytuł egzekucyjny stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji dopiero po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności to tytuł wykonawczy. Do nadania klauzuli wykonalności upoważniony jest w zasadzie tylko sąd, także gdy tytuł egzekucyjny pochodzi od innego organu np. od sądu polubownego.

Leave a Reply