Partnerzy


REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez określenia o: Szkole – należy rozumieć ,

Statucie – należy rozumieć Statut Szkoły, dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Szkoły, Radzie

– należy rozumieć Radę Pedagogiczną, przewodniczącym – należy rozumieć przewodniczącego Rady Pedagogicznej, komisji – należy rozumieć komisję Rady, Regulaminie – należy rozumieć niniejszy Regulamin Rady Pedagogicznej.

– 1. Rada może wybrać ze swojego grona sekretarza działającego zgodnie z kompetencjami przy-znanymi mu w tym Regulaminie.

– 2. Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa Statut.

– 1. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele.

– 2. W zebraniach Rady może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny po uprzednim powiadomieniu dyrektora.

– 3. Dyrektor jako przewodniczący Rady może zapraszać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

– 4. Zebrania Rady i komisji Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

– 1. Uczestniczenie w pracach Rady jest obowiązkiem każdego członka tego organu.

– 2. Członkowie Rady podpisem na liście obecności dokumentują swój udział w pracy Rady.

– 3. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli czy innych pracowników szkoły.

– 1. Rada działa na zebraniach plenarnych i za pomocą swoich organów.

– 2. Organami Rady są: przewodniczący i komisje, jeżeli je utworzono.

– 1. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Szkoły.

– 2. Przewodniczący Rady:

– przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady,

– podpisuje uchwały Rady,

– podpisuje protokół z zebrania Rady,

– realizuje uchwały Rady.

– 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

– 2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

– 3. Glosowanie tajne dotyczy uchwał odnoszących się do obsadzania stanowisk kierowniczych oraz delegowania przedstawicieli Rady do innych organów.

– 4. Głosowanie tajne można również przeprowadzić na wniosek członka Rady, przyjęty w głosowaniu jawnym.

– 1. Zwykła większość jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”, pomija się głosy wstrzymujące.

– 2. Kworum oznacza frekwencję członków Rady równą co najmniej jej połowie plus jeden.

– 1. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.

– 2. Głosowanie przeprowadza osoba prowadząca zebranie.

– 1. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania, przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie.

– 2. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

Leave a Reply