Partnerzy


Przebieg postępowania konkursowego

§ 8.1. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał co najmniej połowę głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji. Dotyczy to również przypadku, gdy do konkursu przystępuje tylko jeden kandydat.

– 2. W przypadku gdy żaden z kndydatów nie uzyskał większości głosów komisja przystępuje do drugiego głosowania.

– 3. Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.

– 4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

– 5. W przypadku równej ilości głosów o wyborze kandydata na stanowisko dyrektora decyduje organ prowadzący.

§ 9.1. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

– 2. Dokumentację z przebiegu postępowania konkursowego wraz z protokołem przewodniczący komisji przekazuje organowi prowadzącemu szkołę.

§ 10.1. Uczestnik konkursu może odwołać się do wójta (starosty, marszałka) w sprawach doty-czących zgodności postępowania komisji z regulaminem w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu. Odwołanie powinno wskazać, które punkty regulaminu zostały w postępowaniu konkur-sowym naruszone.

– 2. W razie stwierdzenia naruszenia regulaminu wójt (starosta, marszałek) określa dalszy tok po-stępowania, powiadamiając o tym zainteresowanego w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania.

§ 11. Organ prowadzący szkołę zobowiązuje do podjęcia działań organizacyj-nych zabezpieczających sprawne i zgodne z niniejszym programem postępowanie konkursowe.

Leave a Reply