Partnerzy


PROGRAM DZIAŁAŃ związanych z postępowaniem konkursowym

Na podstawie art. 36a, ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 paź-dziernika 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (DzU nr 189, poz. 1855) ustala się program działań konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły publicznej nr w

Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (DzU nr 89, poz. 826 z późn. zm.).

Leave a Reply