Partnerzy

Odwołanie dyrektoraOdwołanie dyrektora

Odwołanie dyrektora może również nastąpić na podstawie umotywowanego wniosku rady szkoły, rady pedagogicznej lub organu nadzorującego szkołę. Odwołanie dyrektora szkoły w trybie nagłym, w ciągu roku szkolnego bez wypo- wiedzenia jest działaniem wymagającym dużej rozwagi organu prowadzącego. Zarzuty muszą być poważne, dotyczyć zaniedbań, których tolerowanie ze względu na dobro szkoły, uczniów, nauczycieli, społeczności lokalnej jest niedopuszczalne. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że fakt odwołania dyrektora w ciągu roku szkolnego dezorganizuje pracę placówki, wzbudza zrozumiałe emocje w środowisku i w sposób naturalny w mniej czy bardziej rozbudowanej formie trafia do dzieci, zakłócając proces dydaktyczno-wychowawczy. Dyrektor odwołany z funkcji pozostaje nadal nauczycielem danej szkoły, a odwołanie w trakcie roku w sposób znaczący wpływa na jego pozycję w szkole i środowisku. Warto o tym pamiętać, podejmując taką decyzję.

Jak już wspominaliśmy, zgodnie z art. 42, ust. 2 USO rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogicznąw ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Wniosek rady pedagogicznej w sprawie odwołania dyrektora musi być prawomocną uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Również na podstawie art. 50, ust. 2, pkt 3 USO rada szkoły może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce wnioski te mają dla organu charakter wiążący. Wnioski rady szkoły w tej sprawie, podobnie jak wniosek rady pedagogicznej, stanowią uchwały tych gremiów podjęte w składzie i w sposób uzasadniający ich poprawność merytoiyczną i prawomocność. Dokumentem potwierdzającym te fakty jest protokół z zebrania, na któiym wniosek taki przegłosowano i – zgodnie z ustawą lub regulaminem – przyjęto. Wiążący dla organu staje się wniosek prawomocny. Najego podstawie organ wszczyna postępowanie wy- jaśniająco-oceniające w tiybie omówionym przy ocenie pracy szkoły i dyrektora.

Leave a Reply