Znaczenie cywilnoprawne a znaczenie potoczne

Oświadczeniem woli w rozumieniu prawa cywilnego jest tylko taki przejaw woli, który wyraża w sposób dostateczny zamiar wywołania skutku prawnego w postaci ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego (nie jest więc oświadczeniem woli propozycja pójścia na spacer). Dalsza różnica między znaczeniem cywilnoprawnym a znaczeniem potocznym polega na tym, że oświadczenie woli nie musi być kierowane do innych osób ani nawet tym osobom znane, na przykład objęcie w posiadanie rzeczy niczyjej, co prowadzi do nabycia prawa własności na tej rzeczy.

Treść czynności prawnej i tworzonego przez nią stosunku cywilnoprawnego kształtują następujące czynniki: 1) oświadczenie woli, 2) przepisy odnoszące się do danego rodzaju czynności prawnych, 3) zasady współżycia społecznego,

– ustalone zwyczaje.

Czynność prawna pociąga więc za sobą nie tylko te następstwa, które strony zamierzyły i wyraziły w swoich oświadczeniach woli, ale i dalsze, będące niejako automatycznym następstwem czynności. O zakresie skutków wynikających z ustawy strony w poważnym zakresie mogą same decydować, obejmując swoimi oświadczeniami woli szerszy lub węższy zakres praw i obowiązków. Im więcej spraw strony uregulują we własnym zakresie, tym mniejsze jest oddziaływanie ustawy na treść czynności prawnej, gdyż chodzi tu w głównej mierze o przepisy względnie obowiązujące, które wolą stron mogą być wyłączone. Rola zwyczaju jako czynnika kształtującego treść czynności prawnej jest minimalna.

Oświadczenie woli kierowane do drugiej osoby uważa się za złożone w momencie, gdy dojdzie do tej osoby w taki sposób, by mogła się zapoznać z jego treścią. Czynności prawne dzielą się na jednostronne i dwustronne.

Leave a Reply