Partnerzy


Zadania i kompetencje wójta lub burmistrza cz. III

– 12. Nadaje uprawnienia szkoły publicznej po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 85, ust. 3 USO).

– 13. Występuje do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela (art. 6a, ust. 1, pkt 3 Kn.).

– 14. Współuczestniczy w ocenie pracy dyrektora (art. 6a, ust. 6 Kn.).

– 15. Upoważnia osoby do dokonania oceny pracy nauczycieli, w tym dyrektorów w szkołach prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne (art. 6a, ust. 13 Kn.)

– 16. Nadaje stopień nauczyciela mianowanego lub odmawia nadania takiego stopnia, jest organem wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w ro-zumieniu k.p.a. (art. 9b, ust. 4, 6 i 7 Kn.), wydaje nowy akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9f, ust. 1 Kn.).

– 17. Powołuje przedstawiciela organu biorącego udział w komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego (art. 9g, ust. 3 Kn.) lub występującego w roli obserwatora (art. 9g, ust. 4 Kn.), wydaje zaświadczenie o zdaniu egzaminu (art. 9g, ust. 9).

– 18. Opiniuje propozycje przeniesienia nauczyciela. Przyjmuje informacje o przeniesieniu nauczyciela religii (art. 18, ust. 4, 5 Kn.).

– 19. Przenosi nauczyciela do innej szkoły zgodnie z art. 19, ust. 1 Kn.

– 20. Nakłada na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia etatu (art. 22, ust. 1 Kn.).

– 21. Potwierdza wygaśnięcie stosunku pracy dyrektora szkoły (art. 26, ust. 2 Kn.).

– 22. Wypłaca gratyfikacje nauczycielowi, który uzyskał tytuł profesora oświaty (art. 31 Kn.).

– 23. Wyraża zgodę na obniżenie nauczycielowi pensum dydaktycznego ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organy (art. 42a, ust. 1 Kn.).

– 24. Realizuje prawo nauczyciela pracującego na wsi lub w miejscowości do

– 5 000 mieszkańców do lokalu mieszkalnego (art. 54, ust. 2 Kn.), zapewnia wy-płatę dodatku wiejskiego (art. 54, ust. 5) i działkę gruntu szkolnego (art. 56, ust. 2 Kn.).

– 25. Zwalnia nauczyciela od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie (art. 61, ust. 3 Kn.).

– 26. Występuje w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone (art. 63 Kn.).

– 27. Udziela urlopu uzupełniającego dyrektorowi szkoły (art. 66, ust. 1 Kn.).

– 28. Zaciera kary dyscyplinarne nauczycieli (art. 82, ust. 2 Kn.).

– 29. Zawiesza w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły (art. 83, ust. 1 Kn.).

– 30. Przekazuje dyrektorowi szkoły informacje o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci w wieku 3-18 lat (art. 19, ust. 2 USO), prowadzi również postępowanie egzekucyjne w stosunku do rodziców, których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego (art. 20 USO).

Leave a Reply